All Posts in Tag: Đối tượng được mua nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội là gì?

1. Nhà ở xã hội là gì? Theo khoản 7 điều 3 luật Nhà ở 2014 thì Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ…